Open Letter to Presidents Putin, Biden, Zelenskyy and Lukashenko

EUROSOLAR, the European Association for Renewable Energy, calls for an immediate Climate Cease Fire and Permanent Peace Agreement across Eastern Europe – engaging in omnilateral Climate Peace Diplomacy.

The assault by the Russian military on the Ukrainian people and their government is to be condemned in the strongest terms and must cease immediately.

All nations that use military alliances to continually adjust spheres of interests and perpetually jockey for tactical and strategic advantages must halt their destabilizing practices.

All parties must wake up: not only do we all stare into the nuclear abyss through long failed disarmament attempts – the planet is also in the grips of an uncontrolled climate spiral that is virtually certain to render it uninhabitable within this generation.

EUROSOLAR, the European Association for Renewable Energy, calls for a full and rapid move to renewable energy to end Europe’s and the world’s fossil fuel dependency. It has led to endless war, untold suffering and misery for over a century, while distracting from the one common enemy threatening to consume all: accelerated fossil fueled climate heating.

The Ukraine’s EUROSOLAR section and its networks have long advocated a new age with renewable energy in Eastern Europe. Together with all of our other sections and members across the European continent, from Russia to the Netherlands, and from Turkey to Denmark, EUROSOLAR offers this Climate Peace Platform.

Prof. Peter Droege, President of EUROSOLAR: “The time has come for Climate Peace Diplomacy, to confront everyone’s common enemy: advanced fossil climate destabilization. This is one of ten actions presented by EUROSOLAR as the main agenda of our time.”

Dr. Brigitte Schmidt, Vice President and Board Member of EUROSOLAR Germany: ‘The time for renewable peace has come, part of our Regenerative Earth Decade program. It stands for rethinking and peaceful action for our common future.’

Since its very foundation in 1988 EUROSOLAR has worked to end fossil fuel wars through the great switch to 100% renewable energy. In the words of Hermann Scheer (1944-2010), founder of EUROSOLAR: ‘Renewable energies build peace’.

The age of fossil-nuclear threats must end, the existential focus must begin: www.earthdecade.org. EUROSOLAR also calls for a shift in thinking towards climate peace diplomacy that recognizes and combats fossil dependencies as humanity’s greatest common enemy. https://www.eurosolar.org/en/2022/02/01/regenerative-earth-decade-eurosolars-call-for-climate-peace-diplomacy/


Відкритий лист президентам Путіну, Байден, Зеленський і Лукашенко: Eurosolar, Європейська асоціація відновлюваної енергетики, закликає до негайного припинення вогню та постійної мирної угоди по всій Східній Європі , беручи участь у всесторонній кліматичній мирній дипломатії. Напад російських військових на український народ і його уряд повинен бути засуджений найрішучішим чином і повинен негайно припинитися. Всі країни, які використовують військові альянси для постійного коригування сфер інтересів і постійно жокея для тактичних і стратегічних переваг, повинні припинити свою дестабілізуючу практику. Всі сторони повинні прокинутися: ми не тільки всі дивлямося в ядерну прірву через тривалі невдалі спроби роззброєння – планета також знаходиться в лещатах неконтрольованої кліматичної спіралі, яка практично напевно зробить її непридатною для життя в цьому поколінні. Eurosolar, Європейська асоціація відновлюваної енергетики, закликає до повного і швидкого переходу до відновлюваної енергетики, щоб покласти край залежності Європи та світу від викопного палива. Це призвело до нескінченної війни, невимовних страждань і страждань протягом більш ніж століття, відволікаючи від одного спільного ворога, який погрожує споживати все: прискорене нагрівання клімату на викопному паливі. Українська секція EUROSOLAR та її мережі вже давно виступають за нову епоху відновлюваної енергетики у Східній Європі. Разом з усіма іншими нашими секціями та членами на європейському континенті, від Росії до Нідерландів, а також від Туреччини до Данії, EUROSOLAR пропонує цю кліматичну мирну платформу. Проф. Пітер Дроудж, Президент EUROSOLAR: „Настав час для кліматичної мирної дипломатії, щоб протистояти спільному ворогу кожного: передовій дестабілізації викопного клімату. Це одна з десяти дій, представлених EUROSOLAR як основний порядок денний нашого часу.“ З моменту свого заснування в 1988 році EUROSOLAR працював над припиненням війни на викопному паливі шляхом великого переходу на 100% відновлювану енергію. За словами Германа Шира (1944-2010), засновника EUROSOLAR: «Відновлювані джерела енергії створюють мир». Епоха викопно-ядерних загроз повинна закінчитися, повинен початися екзистенціальний фокус: www.earthdecade.org. EUROSOLAR також закликає до зміни мислення в бік кліматичної мирної дипломатії, яка визнає і бореться з викопними залежностями як найбільший спільний ворог людства. https://www.eurosolar.org/en/2022/02/01/regenerative-earth-decade-eurosolars-call-for-climate-peace-diplomacy/


Открытое письмо президентам Путину, Байдену, Зеленскому и Лукашенко: EUROSOLAR, Европейская ассоциация возобновляемой энергетики, призывает к немедленному прекращению климатического огня и заключению постоянного климатического мирного соглашения по всей Восточной Европе – и, таким образом, к началу многосторонней климатической мирной дипломатии. Нападение российских военных на украинский народ и его правительство должно быть осуждено самым решительным образом и немедленно остановлено. Все страны, которые используют военные союзы для постоянной корректировки своих сфер интересов и постоянной борьбы за тактическое и стратегическое преимущество, должны прекратить свою дестабилизирующую практику. Все вовлеченные стороны должны проснуться: Мало того, что мы все смотрим в ядерную бездну из-за длительных неудачных попыток разоружения – планета также находится в неконтролируемой климатической спирали, которая почти наверняка сделает ее непригодной для жизни уже в этом поколении. EUROSOLAR, Европейская ассоциация возобновляемых источников энергии, призывает к полному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии, чтобы положить конец зависимости Европы и всего мира от ископаемого топлива. Она привела к бесконечным войнам, невыразимым страданиям и несчастьям на протяжении более века, отвлекая нас от одного общего врага, который угрожает поглотить всех нас: ускоренного глобального потепления, вызванного ископаемым топливом. Украинская секция EUROSOLAR и ее сети давно выступают за новую эру с возобновляемыми источниками энергии в Восточной Европе. Вместе со всеми другими нашими секциями и членами по всему европейскому континенту, от России до Нидерландов и от Турции до Дании, EUROSOLAR предлагает эту платформу мира климату. Профессор Петер Дроге, президент EUROSOLAR: „Настало время для климатической мирной дипломатии, чтобы противостоять общему для всех врагу: дестабилизации климата за счет передового ископаемого топлива. Это одно из десяти действий, которые EUROSOLAR представляет как самую важную повестку дня нашего времени“. Доктор Бригитте Шмидт, вице-президент и член правления EUROSOLAR Германия: „Наступило время возобновляемого мира, часть нашей программы „Возобновляемое десятилетие“. Он выступает за переосмысление и мирные действия во имя нашего общего будущего. С момента своего основания в 1988 году компания EUROSOLAR работает над тем, чтобы положить конец войнам за ископаемое топливо путем масштабного перехода на 100% возобновляемые источники энергии. По словам Германа Шеера (1944-2010), основателя EUROSOLAR: „Возобновляемые источники энергии создают мир“. Век ископаемо-ядерных угроз должен закончиться, должна начаться экзистенциальная ориентация: https://www.earthdecade.org. EUROSOLAR призывает к переосмыслению в сторону климатической мирной дипломатии, которая признает и борется с ископаемой зависимостью как величайшим общим врагом человечества.https://www.eurosolar.org/en/2022/02/01/regenerative-earth-decade-eurosolars-call-for-climate-peace-diplomacy/